Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Prijímacie skúšky do výtvarného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2021/2022

Prijímacie skúšky do výtvarného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2021/2022

Súkromná základná umelecká škola, Nová 525/2, Koš

Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Nová 525/2, Koš v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje

prijímacie skúšky

do výtvarného odboru základnej umeleckej školy

na školský rok 2021/2022

  1. Termín: V dňoch školského vyučovania (streda – piatok) od 20. mája 2021 do 15. septembra 2021 v čase od 13:30 hod. do 15:45  hod.

Miesto  konania: Súkromná základná umelecká škola  Koš (v budove Základnej školy s materskou školou Koš ) na 3. poschodí trieda 5. A

  1. Termín:  V dňoch školského vyučovania (pondelok – piatok) od 20. mája 2021 do 15. septembra 2021 v čase od 16:30 hod. do 18:30  hod.

Miesto konania: Elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy Koš –Bakalárska 2 Prievidza (v budove Detašovaného pracoviska Fakulty  riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi ) na 2. poschodí číslo 207.

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú zákonný zástupca dieťaťa lebo plnoletý žiak vyplní počas talentovej skúšky. Vyplniť a podať prihlášku je možné aj elektronicky na webovej stránke školy (www.sukromnazuskos.sk).

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo výtvarnom odbore. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom  pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Štúdium je rozdelené na :

  • prípravné štúdium – jednoročné alebo dvojročné (pre deti predškolského veku od 5 rokov)
  • základné štúdium  na I. stupni, trvá 9rokov a delí sa na primárny stupeň (4roky) a nižší sekundárny stupeň (5 rokov) – ( pre žiakov 1. – 9. ročníka  ZŠ )
  • základné štúdium  na II. stupni, trvá 4 roky( pre žiakov SŠ )
  • štúdium pre dospelých, trvá 4 roky

Prijímacia  skúška v uvedených  termínoch sa  koná vo  výtvarnom odbore do:

  1. prípravného štúdia
  2. základného štúdia

Na prijímacej  skúške sa zisťujú u záujemcov tieto schopnosti:

1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania,

2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom  podľa skutočnosti a podľa predstavy. 

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách; pripravuje aj na štúdium  na vysokých školách     s umeleckým alebo pedagogickým zameraním. 

Upozornenie :

Účasť zákonného zástupcu dieťaťa  na prijímacej skúške je nutná.

Posúdiť predpoklady na štúdium na základnej umeleckej škole je možné aj po uplynutí stanovených termínov prijímacej skúšky po dohode v dodatočnom  termíne. 

V Prievidzi dňa 4. mája 2021 Mgr. Anton Stratený
riaditeľ školy

Kontakt : tel. +421949 814 123,    e-mail – stratenya@gmail.com,  sukromnazuskos@gmail.com   web – www.sukromazuskos.sk

Comments are closed.