Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » O štúdiu

O štúdiu

Štúdium vo výtvarnom odbore poskytuje žiakom základy odborného výtvarného vzdelania, vychováva osobnosť schopnú vnímať, rozumieť a interpretovať výtvarné umenie, fotografiu, dizajn, architektúru a vyjadrovať sa prostriedkami vizuálnych umení. Vo výtvarnom odbore rozvíjajú žiaci svoje  výtvarné vyjadrovacie schopnosti a zručnosti v kresbe, maľbe, grafike, rozvíjajú svoje schopnosti v práci s hlinou, textilom, kovom, drevom, sklom a inými materiálmi.

Na štúdium vo výtvarnom odbore je možné prijať žiakov, ktorí preukazujú určitú mieru nadania a talentu, ktorá sa posudzuje na základe výtvarných prác žiakov. Do ročníka sú žiaci zaraďovaní s ohľadom na ich vek a rozvinutosť schopností. Vyučovanie sa realizuje v skupinovej forme v časovej dotácii stanovenej učebným plánom  vo výtvarnom odbore – 2 alebo 3 vyučovacie hodiny 1x týždenne v popoludňajších hodinách. Veková hranica pre štúdium je od 5 rokov veku až po dospelosť. Žiak prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom. V školskom roku 2013-14 bola výška príspevku 5,- € na mesiac.

 

Štúdium vo výtvarnom odbore sa člení na :

  1. prípravné štúdium ( vyučovanie detí predškolského veku),
  2. prvú časť I. stupňa základného štúdia – primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B-vekovo zodpovedá žiakom primárneho vzdelávania na ZŠ, trvá 4 roky
  3. druhú časť I. stupňa základného štúdia – nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2B-vekovo zodpovedá žiakom nižšieho sekundárneho vzdelávania na ZŠ, trvá 5 rokov
  4. II. stupeň základného štúdia – vekovo zodpovedá žiakom na SŠ, trvá 4 roky
  5. štúdium pre dospelých, trvá 4 roky

Súčasťou vzdelávania je príprava  na talentové skúšky pre žiakov, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním, výstavná činnosť v priestoroch školy, organizovanie výstav tvorby žiakov pre verejnosť v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami regiónu a účasť na výtvarných súťažiach rôzneho stupňa až po medzinárodné.

Comments are closed.