Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Zápis na školský rok 2024/2025

Zápis na školský rok 2024/2025

Riaditeľ Súkromnej základnej  umeleckej školy  Nová 525/2, Koš    v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. 

vyhlasuje

prijímacie skúšky

do výtvarného odboru základnej umeleckej školy

na školský rok 2024/2025

 1. Súkromná základná umelecká škola Koš
  Miesto konania: (v budove Základnej školy s materskou školou Koš ) na 3. poschodí trieda 8. A

  Termín: V dňoch školského vyučovania (streda – piatok) v čase od 13:30 hod. do 15:45  hod. od 5. júna 2024 do 15. septembra 2024. 

 2. Elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy Koš –Bakalárska 2 Prievidza
  Miesto konania: (v budove Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi ) na 2. poschodí číslo 207.

  Termín:  V dňoch školského vyučovania (pondelok – utorok) v čase od 14:00 hod. do 18:30 hod. a (streda-piatok) v čase od 16:30 hod. do 18:30 hod. od 5. júna 2024 do 15. septembra 2024

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletý žiak vyplní prihlášku v priebehu talentovej skúšky.


Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo výtvarnom odbore. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.


Štúdium je rozdelené na :

 • prípravné štúdium – jednoročné alebo dvojročné (pre deti predškolského veku od 5 rokov)
 • základné štúdium na I. stupni, trvá 9 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (5 rokov) – (pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ)
 • základné štúdium na II. stupni, trvá 4 roky (pre žiakov SŠ)
 • štúdium pre dospelých, trvá 4 roky

Prijímacia  skúška v uvedených  termínoch sa  koná vo  výtvarnom odbore do:

 1. prípravného štúdia
 2. základného štúdia

Na prijímacej  skúške sa zisťujú u záujemcov tieto schopnosti:

1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania,

2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy. 

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách; pripravuje aj na štúdium  na vysokých školách s umeleckým alebo pedagogickým zameraním. 


Upozornenie :

Účasť zákonného zástupcu dieťaťa na prijímacej skúške je nutná.

Posúdiť predpoklady na štúdium na základnej umeleckej škole je možné aj po uplynutí stanovených termínov prijímacej skúšky po dohode v dodatočnom termíne. 


V Prievidzi dňa 3. mája 2024           Mgr. Anton Stratený
riaditeľ školy

                                                       

Kontakt : tel. +421949 814 123,    mail – stratenya@gmail.comsukromnazuskos@gmail.com
web – www.sukromnazuskos.sk

Comments are closed.