Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » O škole

O škole

Súkromná základná umelecká škola , Nová 525/2, Koš vznikla  Rozhodnutím  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2012-10952/51466:5-916 o jej zaradení  do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Škola začala činnosť 1. 9. 2013.

Súkromná základná umelecká škola Koš/Prievidza poskytuje vzdelanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby.Zriaďovateľom školy a vyučujúcim  je Mgr. Anton Stratený, pedagóg s umelecko-pedagogickým vzdelaním a dlhoročnou pedagogickou  činnosťou na základnej umeleckej škole.

Školu navštevujú  žiaci vo veku od 5 rokov až po dospelosť (deti predškolského veku, deti školského veku, mládež a aj dospelí ).

Zmyslom práce na škole je :

  • poskytovať výtvarné vzdelanie,
  • vytvárať vhodné podmienky pre rozvíjanie vlastných myšlienok a citov žiakov formou záujmovej výtvarnej tvorby,
  • kultivovať funkcie ľudského vedomia – chápanie, predstavivosť, fantáziu, intuíciu, inšpiráciu, myslenie, poznávanie, rozlišovanie, cítenie, snaženie  atď. ,
  • upevňovať a rozvíjať väzby detského vnímateľa s umením a estetickými hodnotami,
  • kultivovať osobnosť už v mladom veku a motivovať formy jej správania pozitívnym smerom,
  • vytvárať bariéry vo vedomí detí voči negatívnym vplyvom na ich život (ochrana pred rizikom nebezpečenstva užívania drog a pôsobenia asociálneho prostredia).

 

Svoje výtvarné vyjadrovacie schopnosti a zručnosti si žiaci rozvíjajú v predmetoch kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie a priestorové vytváranie.Súčasťou vyučovania je profesijná príprava žiakov na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním, účasť žiakov na súťažiach rôznych stupňov až po medzinárodné, prezentácia tvorby žiakov prostredníctvom výstav, exkurzie zamerané na priame poznávanie významných umeleckých hodnôt, krajinárske kurzy a spolupráca so školami a kultúrno –  výchovnými inštitúciami a združeniami.

Škola žije bohatou činnosťou, okrem priameho umeleckého vzdelávania v triede to je aj veľké množstvo uskutočnených tematických výstav, exkurzií a tvorivých dielní.Pravidelnými sa stali prehliadky výtvarnej tvorby žiakov školy v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi každoročne inšpirované vždy inými zdrojmi zo zbierkového fondu múzea, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verejnosti.Škola v spolupráci so základnými a materskými školami v regióne usporiadala cykly tvorivých dielní, ktoré boli zamerané na rôzne najmä grafické techniky. Vo výtvarných  celoslovenských a medzinárodných súťažiach Bienále fantázie (SR), Malé grafické formy (SR), Malý bitolský Monmartre (Macedónsko), Bienále grafiky (Poľsko), Lidice (ČR), Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie (SR) žiaci školy získali množstvo individuálnych i kolektívnych cien. Škola za dobu od založenia úspešne pripravila na školy s výtvarným zameraním na ďalšie umelecké vzdelávanie štyri desiatky svojich žiakov, ktorí študovali alebo študujú na stredných umeleckých školách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Zvolene, Topoľčanoch, Uherskom Hradišti a na fakultách architektúry vysokých škôl (Slovenská technická univerzita v Bratislave, České vysoké učení technické v Prahe, Vysoké učení technické v Brne a  London university of arts v Londýne) v odboroch animovaná tvorba, odevný dizajn, propagačné výtvarníctvo, interiérový dizajn, učiteľstvo MŠ, architektúra a urbanizmus a dizajn priemyselných výrobkov.

Nemôže a nechce  byť cieľom školy vychovávať len budúcich profesionálnych výtvarníkov. Cieľom je  vybaviť všetkých žiakov do života tvorivým prístupom k riešeniu problémov v akejkoľvek oblasti a potrebou aktívne a hodnotne tráviť voľný čas a tiež vypestovať v žiakoch úctu k hodnotám kultúrneho a prírodného prostredia.

Škola má dve pracoviská: prvé v priestoroch ZŠ Koš, druhé (elokované) v budove Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi, Bakalárska 2 Prievidza.Obe pracoviská sú samostatnými učebňami s veľmi dobrými svetelnými  podmienkami a sú prispôsobené plošným a priestorovým činnostiam ( stoly, stoličky, stojany na maľovanie a modelovanie), s priestorom na skladovanie materiálu a archivovanie žiackych prác. Škola disponuje grafickým lisom na hĺbkotlač a lisom na tlač z výšky, vypaľovacou pecou, hrnčiarskym kruhom a ďalším technickými a materiálovými pomôckami.

Comments are closed.