Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Skutočné zázraky vychádzajú zo srdca

Skutočné zázraky vychádzajú zo srdca

Súkromná základná umelecká škola Koš/Prievidza poskytuje vzdelanie žiakom, ktorí prejavujú nadanie a záujem o tvorbu a vzdelávanie vo výtvarnej oblasti.

sukromna-zakladna-umelecka-skola-kos-1

Nie je reálne a ani nevyhnutné, aby sa stal v budúcnosti z každého žiaka základnej umeleckej školy výkonný profesionálny výtvarník. Zmyslom práce školy okrem poskytovania výtvarného vzdelania formou záujmovej činnosti je vytváranie vhodných podmienok pre rozvíjanie vlastných myšlienok a citov žiakov, kultivovanie funkcií ľudského vedomia ako je chápanie, predstavivosť, fantázia, intuícia, inšpirácia, myslenie, poznávanie, rozlišovanie a cítenie. Za rovnako dôležité treba považovať upevňovanie a rozvíjanie väzby žiakov s umením a estetickými hodnotami, čo vedie už v mladom veku ku kultivovaniu ich osobnosti a motivovaniu foriem správania sa pozitívnym smerom. Všetko to pomáha vo vedomí detí vytvárať bariéry voči pôsobeniu negatívnych vplyvov asociálneho prostredia a ochranu pred rizikami nebezpečenstva užívania návykových látok. Všetky tieto ciele výstižne vyjadruje vízia školy:

Do života vybaviť žiakov tvorivosťou spojenou s úctou k hodnotám kultúrneho a prírodného prostredia a s tým súvisiacou potrebou aktívne a hodnotne tráviť voľný čas.

Svoje výtvarné vyjadrovacie schopnosti a zručnosti si žiaci rozvíjajú v predmetoch kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti a modelovanie a priestorové vytváranie. Súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu je príprava na prijímacie skúšky pre žiakov, ktorí pokračujú v ďalšom štúdiu na stredných a vysokých školách s výtvarným zameraním. Ďalšou súčasťou vyučovania je pravidelná prezentácia prác žiakov prostredníctvom výstav a účasť žiakov na súťažiach a prehliadkach výtvarnej tvorby rôznej úrovne až po medzinárodné. Každoročné exkurzie do galérií a múzeí umožňujú žiakom bezprostredne poznávať diela významných profesionálnych výtvarných umelcov.

K rozvoju tvorivých schopností žiakov prispieva aj organizovanie krajinárskych kurzov do lokalít, ktoré svojím kultúrnym alebo prírodným bohatstvom pozitívne dokážu výtvarnú tvorbu podnecovať. Medzi súčasti práce školy patrí napokon aj spolupráca so školami a kultúrnovýchovnými inštitúciami a združeniami v regióne. K bohatej činnosti školy okrem veľkého množstva výstav v priestoroch školy patria aj výstavy výtvarných prác našich žiakov uskutočňované v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, kde inšpiráciou k tvorbe každoročne sú vždy iné mnoho ráz unikátne predmety alebo techniky pochádzajúce zo zbierkového fondu múzea, napr. praveká keramika, ľudová výšivka, rímska strieborná misa, podmaľba na sklo a ďalšie. Nikdy nebolo cieľom dané východiskové artefakty len verne reprodukovať, ale tvorivo rozvinúť do nových a najmä neočakávaných vzťahov a súvislostí. Tieto výstavy, ktoré mali aj zvláštne názvy ako Príťažlivosť hliny, FolkFór, Príbeh z druhej strany, Dvanásť v kruhu a Litografélie, sa stretli s veľkým záujmom verejnosti. Na obsah výstav v priestoroch múzea nadväzovali tvorivé dielne, ktoré boli určené širokému okruhu záujemcov.

Cykly tvorivých dielní organizovaných na pôde základnej umeleckej školy sa konali priamo pre žiakov materských a základných škôl a zameriavali sa najmä na grafické techniky. Vo viacerých výtvarných celoslovenských a medzinárodných súťažiach a prehliadkach ako Bienále fantázie (Slovensko), Malé grafické formy (Slovensko), Bienále grafiky (Poľsko), Lidice (Česká republika), Malý bitolský Montmartre (Macedónsko), Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie (Slovensko) žiaci školy získali množstvo individuálnych i kolektívnych cien. Škola úspešne pripravila na ďalšie umelecké vzdelávanie viac ako štyri desiatky svojich žiakov, ktorí študovali alebo študujú na stredných umeleckých školách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Zvolene, Topoľčanoch, Uherskom Hradišti a na fakultách vysokých škôl (Slovenská technická univerzita v Bratislave, České vysoké učení technické v Prahe, Vysoké učení technické v Brne, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, London univeversity of arts v Londýne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) v odboroch animovaná tvorba, odevný dizajn, interiérový dizajn,propagačné výtvarníctvo, záhradná architektúra, architektúra a urbanizmus,dizajn priemyselných výrobkov a učiteľstvo výtvarnej výchovy a učiteľstvo materských škôl.

Súkromná základná umelecká škola Koš/Prievidza má dve pracoviská: prvé v priestoroch Základnej školy Koš, druhé(elokované) v budove Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi, Bakalárska 2. Škola vznikla 1.septembra 2013. Zriaďovateľom školy je Mgr. Anton Stratený, pedagóg s dlhoročnou praxou.

Comments are closed.