Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Otvorenie školského roka 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022

Milí žiaci a vážení rodičia, 
prázdniny sú na konci, a preto je tu čas na pripomenutie začiatku nového školského roka 2021/2022.

  • Školský rok 2021/2022 začína 1. septembra 2021, školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).
  • Rozvrh v školskom roku 2021/2022 zostáva bez zmeny (podľa rozvrhu v šk. roku 2020/2021). Zmeny v rozvrhu bude možné urobiť na základe požiadaviek a dohody.
  • V školskom roku sa školy za účelom zvládnutia pandémie ochorenia CIVID-19 riadia základnými prevádzkovými podmienkami stanovenými manuálom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR– ŠKOLSKÝ SEMAFOR 2021/2022.
  • Žiaci sú povinní dodržiavať opatrenia kvôli prevencii civid-19,ktoré sú založené na princípe ROR: Rúško-Odstup-Ruky. Podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR žiaci a zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.
  • Rodič predkladá pri  nástupe  do  školy  a po  každom  prerušení  dochádzky  do  školy v trvaní 3 a viac  po  sebe  nasledujúcich kalendárnych dní  (vrátane  víkendov  a sviatkov)  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (Príloha č.1). V zelených okresoch rodič „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto  povinnosť  vyplýva z COVID  Automatu.  Rodič,  ktorý  nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou,  potvrdenou  riaditeľom  školy  a „Písomným  vyhlásením  o bezpríznakovosti“ danej osoby (Príloha č. 2).

Príloha:

Comments are closed.