Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Prijímacie skúšky na školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky na školský rok 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

Súkromná základná umelecká škola, Nová 525/2, Koš

Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Nová 525/2, Koš v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

 

vyhlasuje

prijímacie skúšky

do výtvarného odboru základnej umeleckej školy
na školský rok 2017/2018.

 

 

 

1. Termín konania: 22. – 23. – 24. máj 2017 od 13,30 do 18.00 hod.

Miesto: Elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy Koš –Bakalárska 2 Prievidza (v budove Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi ) na 2. poschodí číslo dverí 207.

 

2. Termín konania: 26. máj 2017 od 13,30 do 17.00 hod.

Miesto: Súkromná základná umelecká škola Koš (v budove Základnej školy s materskou školou Koš ) na 2. poschodí číslo dverí 28.

 

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú zákonný zástupca dieťaťa vyplní počas talentovej skúšky.
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo výtvarnom odbore. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

 

Štúdium je rozdelené na :

  • prípravné štúdium – jednoročné alebo dvojročné (pre deti predškolského veku od 5 rokov)
  • základné štúdium na I. stupni, trvá 9rokov a delí sa na primárny stupeň (4roky) a nižší sekundárny stupeň (5 rokov) – ( pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ )
  •  základné štúdium na II. stupni, trvá 4 roky( pre žiakov SŠ )
  •  štúdium pre dospelých, trvá 4 roky

 

Prijímacia skúška v uvedenom termíne sa koná vo výtvarnom odbore do:

1. prípravného štúdia
2. základného štúdia

 

Na prijímacej skúške sa zisťujú u detí tieto schopnosti:

1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Upozornenie :

Účasť zákonného zástupcu dieťaťa na prijímacej skúške je nutná.
Posúdiť predpoklady dieťaťa na štúdium na základnej umeleckej škole je možné aj po uplynutí stanoveného termínu prijímacej skúšky po dohode v dodatočnom termíne.

 

V Prievidzi dňa 22. 04. 2017 Mgr. Anton Stratený riaditeľ školy

Kontakt : tel.- 0949 814 123, mail – stratenya@gmail.com, www.sukromazuskos.sk

Comments are closed.